มหากาพย์ฟุตซอล<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 30 กรกฎาคม 2564<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>30 กรกฎาคม 2564

Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag ย้อนไปในยุครัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด งบประมาณนี้ได้มาจากการแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุเป็นค่าก่อสร้าง-ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมที่ประสบอุบัติภัย แต่กลับนำไปก่อสร้างสนามฟุตซอล โครงการมีวงเงินงบประมาณถึง 4.4 พันล้านบาท กลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสนามฟุตซอล มีการเจาะจงส่งงบประมาณไปในจังหวัดตามที่ต้องการ โดยติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้นำงบประมาณไปก่อสร้างตามโรงเรียนที่กำหนด โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา การกำหนดราคากลาง รวมทั้งร่างบันทึกการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference หรือ TOR) เพื่อให้บริษัทห้างร้านของกลุ่มการเมืองดังกล่าวเป็นผู้ได้รับงาน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน สนามสนามฟุตซอล ที่สร้างเสร็จ จึงไม่สามารถใช้การได้ ต้องปล่อยทิ้งร้าง จากพื้นที่เดิมที่เด็กนักเรียนเคยใช้ออกกำลังกาย ทำให้เด็กนักเรียนไม่มีที่ออกกำลังกาย เมื่อใช้การไม่ได้ ทำให้มีการร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) […]