นายจิรพัน มงคลกุล

ทนายความอาวุโส

การศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

  • อสังหาริมทรัพย์
  • หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์
  • กฎหมายแรงงาน
  • การระงับข้อพิพาท (ในประเทศและระหว่างประเทศ)