คำพิพากษาคดีของศาลในต่างประเทศ ในปัจจุบันไม่สามารถมาบังคับคดีในประเทศไทยได้ เพราะประเทศไทยไม่ได้เข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้

ปัจจุบันจะแตกต่างกับในอดีต ที่เคยมีคำพิพากษาคดีของศาลในต่างประเทศบางคดี สามารถบังคับคดีในประเทศไทยได้ ซึ่งถือเป็นกรณียกเว้น เพราะคดีนั้นมีความเชื่อมโยงบางประการเกี่ยวกับคนไทยที่พิพาทกัน และเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

รุจิระ บุนนาค