หากคุณน้าไม่ใช้หนี้ธนาคาร ธนาคารมีสิทธิยึดที่ดินที่คุณแม่และคุณน้าเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อขายทอดตลาดได้

แต่ธนาคารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้หนี้ เฉพาะเงินที่ขายที่ดินได้ในส่วนของคุณน้าเท่านั้น

เงินที่ขายที่ดินได้ในส่วนคุณแม่ ต้องคืนให้คุณแม่

ถ้าคุณแม่ไม่อยากให้ที่ดินแปลงดังกล่าว ถูกยึดขายทอดตลาด คุณแม่และคุณน้า ควรเจรจาตกลงกับธนาคารเพื่อ ให้คุณน้าขอผ่อนชำระหนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ครับ

รุจิระ บุนนาค