ประเทศไทยเป็นภาคี หรือสมาชิก ในสนธิสัญญา อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ มีผลบังคับคดีในประเทศไทยได้

หากบริษัทของคุณมีทรัพย์สินในประเทศไทยพอสมควร และคดีมีข้อต่อสู้ ไม่ควรปล่อยเฉยโดยไม่ ดำเนินการอะไร ควรจะปรึกษา สำนักกฏหมาย หรือทนายความในประเทศไทย ที่ทำงานกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้หาทนายความต่อสู้คดีอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ

รุจิระ บุนนาค