ในการทำสัญญา กฎหมายไม่ได้บังคับว่า คู่สัญญาที่ลงชื่อหรือเซ็นชื่อในสัญญา ต้องใส่เลขบัตรประชาชนไว้ในสัญญาด้วย ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใส่เลขบัตรประชาชน ครับ

รุจิระ บุนนาค