ตามกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

แต่ในทางปฏิบัติหลายคดี ฝ่ายที่แพ้คดีจะหาทางฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างเหตุว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อย

รุจิระ บุนนาค