ความเชี่ยวชาญของเรา

บริการของเรา

อสังหาริมทรัพย์

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องทราบและปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน

เนื่องจากการสื่อสารระหว่างประเทศมีความชับซ้อน ทางสำนักงานกฎหมายมารุตฯ ได้เป็นที่ปรึกษา ให้แก่บริษัทชั้นนำ

หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์

การดำเนินธุรกิจและการค้าขายจะต้องเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ สำนักงานกฎหมายมารุตฯ 

กฎหมายพาณิชยนาวี

ทางสำนักงานกฎหมายมารุตฯ สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำต่างๆทุกด้านเกี่ยวกับกฎ หมายพาณิชยนาวี

กฎหมายครอบครัว

สำนักงานกฎหมายมารุตฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อความสุขในครอบครัว จึงให้บริการกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัว

การระงับข้อพิพาท

เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นอาจสร้างความสับสนและความกังวลได้ สำนักงานกฎหมายมารุตฯ จึงเข้าให้บริการเพื่อระงับข้อพิพาท

ทรัพย์สินทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ต่างๆ ควรได้รับการจดทะเบียนและป้องกันอย่างเต็มที่

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

การลงทุนตามกฎหมายจะนำพามาชื่งผลกำไร แต่การลงทุนที่จะได้ผลกำไรจะต้องได้รับคำแนะนำ

บริการกฎหมายด้านอื่นๆ

กฎหมายและข้อพิพาททางการแพทย์ , กฎหมายกัญชา , กฎหมายอาหารและยา ฯลฯ

ความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค ในปี
พ.ศ. 2493 เป็นสำนักงานขนาด 4 คูหา ย่านถนนบุญศิริ
เปิดสาขาที่สอง สำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ ในปีพ.ศ. 2517
ดร.รุจิระ บุนนาค ได้ทำงานและช่วยพัฒนาสำนักงานฯ ในปี พ.ศ.2529 สำนักงานฯได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปี พ.ศ. 2561 นรุตม์ชัย บุนนาค บุตรชายดร.รุจิระ บุนนาค ได้มาทำงานที่สำนักงานฯ
ในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานฯได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร พร้อมทั้งขยายบริการทางกฎหมายของสำนักงานฯ

สำนักงานสาขาแรก ในปี พ.ศ. 2493

สำนักงานสาขาที่สอง ในปี พ.ศ. 2517