แต่คนต่างด้าว มีสิทธิขอยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ในประเทศญี่ปุ่นซ้ำอีกแล้วแต่กรณี ตามสนธิสัญญา ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (Double Taxation) ต้องตรวจสอบข้อกำหนดในสนธิสัญญา ภาษีซ้อนนั้น

รุจิระ บุนนาค