คำชี้ขาดหรือคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศ สามารถบังคับใช้ได้กับคู่ความในประเทศไทย โดยฝ่ายที่ชนะคดีต้องมาร้องต่อศาลในประเทศไทยเพื่อให้มีคำสั่ง และบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ของคนไทยหรือบริษัทไทย ที่อยู่ในประเทศไทยได้

กรณีนี้ คุณต้องพิจารณาดูว่า หาก บริษัทของคุณไม่สู้คดี และ อนุญาโตตุลาการ ในต่างประเทศตัดสินให้บริษัทของคุณแพ้คดี และชดใช้ค่าเสียหาย จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่คุณจะสู้คดีหรือไม่ ครับ

รุจิระ บุนนาค