เสาไฟกินรี

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 25 มิถุนายน 2564 ดร. รุจิระ บุนนาค 25 มิถุนายน 2564Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag

เลือกตั้งมาเลย์ 2561

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 18 พฤษภาคม 2561 ดร. รุจิระ บุนนาค 18 พฤษภาคม 2561 ดร. รุจิระ บุนนาคrujira_bunnag@yahoo.comTwitter : @ RujiraBunnag