ดร. รุจิระ บุนนาค

หุ้นส่วนผู้จัดการ

การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • หลักสูตรการอบรมระบบกฎหมายสหรัฐ มหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์ สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์
 • ทนายความ
 • กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Mini M.B.A. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี พิจารณาคดี ล้มละลาย
 • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติล้มละลาย
 • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
 • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
 • อนุกรรมาธิการคืนคลื่นความถี่ กรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • นักเขียนบทความในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
 • การระงับข้อพิพาท (ในประเทศและระหว่างประเทศ)
 • กฎหมายพาณิชยนาวี
 • การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
 • ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 • ธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • การปรับโครงสร้างหนี้
 • กฏหมายครอบครัว
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายและข้อพิพาททางการแพทย์