นายนิคม หวายบุตร

ทนายความอาวุโส

การศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

  • การระงับข้อพิพาท (ในประเทศและระหว่างประเทศ)
  • อสังหาริมทรัพย์
  • การปรับโครงสร้างหนี้
  • การเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้
  • ล้มละลาย
  • กฎหมายอาหารและยา
  • กฎหมายและข้อพิพาททางการแพทย์