นายสรณะ เจริญจิตร

ทนายความอาวุโส

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรการว่าความ สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรและการดำเนินคดีภาษีอากร
 • ประกาศษณียบัตร สถาบันอเมริกันและกฎหมายระหว่างประเทศ เมืองดาลลาส มลรัฐเท็กซัส
 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
คุณวุฒิอื่นๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ด้านการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
ความเชี่ยวชาญ
 • หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 • ธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • กฏหมายครอบครัว
 • การนำเงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ