รุ่งนภา บุนนาค

หุ้นส่วน

การศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
  • ผ่านการอบรมและฝึกงานที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ความเชี่ยวชาญ
  • หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์
  • กฏหมายครอบครัว
  • กฎหมายแรงงาน
  • การนำเงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
  • อสังหาริมทรัพย์