ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค

ประธาน ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษา

การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ว.ป.อ.วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพบก
ประสบการณ์
 • ทนายความ
 • นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการของเนติบัณฑิตยสถาน
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
 • ที่ปรึกษาสมาคมเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทร์เกษม
 • นายกสโมสรไลออนส์สากล
 • นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกฎหมายสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • นายกสมาคมกฎหมายสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • รองนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
 • นายกสมาคมโรงเรียนสีตบุตร
ตำแหน่งทางการเมือง
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
 • เข็มเกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์
 • เข็มเกียรติยศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย