ทรัพย์สินทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ต่าง ๆ ควรได้รับการจดทะเบียนและป้องกันอย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญ ทางสำนักงานกฎหมายมารุตฯ ได้ทำให้ลูกความได้รับความคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขา

  • การจดทะเบียน การต่ออายุ การอุทธรณ์ การคัดค้าน และการต่อสู้ทางคดีในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  • ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องในทรัพย์สินทางปัญญา