EXPERTISE

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

เนื่องจากการสื่อสารระหว่างประเทศมีความชับซ้อน ทางสำนักงานกฎหมายมารุตฯ ได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทชั้นนำ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพราะบรรดาข้อกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงานได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างมากที่จะให้นักกฎหมายที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น

  • การยื่นขอวีซ่า
  • การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
  • การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
  • การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
  • การปฏิเสธการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
  • เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง