หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์

การดำเนินธุรกิจและการค้าขายจะต้องเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ จึงส่งผลให้บรรดาหน้าที่และความรับผิดที่ผูกพันนั้น ต้องได้รับการตรวจสอบและแนะนำอย่างถูกต้อง สำนักงานกฎหมายมารุตฯ เข้าใจและทราบถึงความต้องการของท่านทางด้านธุรกิจและบริษัท จึงสามารถให้บริการที่เหมาะสม ได้ผลกำไร ยั่งยืน และสร้างสรรค์

 • บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท
 • นิติกรรมสัญญาทางธุรกิจทุกรูปแบบ
 • การประกันภัย
 • ใบอนุญาตต่าง ๆ
 • การลงทุน
 • กิจการร่วมค้า
 • กิจการค้าร่วม
 • การซื้อขายและการควบรวมกิจการ
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการทำธุรกิจ
 • การสอบทานธุรกิจหรือการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ
 • บริการทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์